Varovanje zasebnosti

Lastnik spletnega mesta in domene www.poke-studio.com (v nadaljevanju spletno mesto POKE Studio) je Poke studio d.o.o., Stenkova ulica 46, 5290 Šempeter pri Gorici (v nadaljevanju POKE Studio d.o.o.).

POKE Studio d.o.o. ni odgovoren za morebitne občasne težave pri delovanju spletne strani poke-studio.com, morebitne napake v informacijah in morebitno škodo, nastalo zaradi uporabe netočnih informacij, povzetih na spletni strani. Vsebine na spletni strani poke-studio.com ni dovoljeno razmnoževati, distribuirati ali uporabiti na kakršen koli drug način brez pisnega dovoljenja družbe POKE Studio d.o.o.

Pridržujemo si pravico, da vsebino spletne strani POKE Studio kadar koli, na kakršen koli način in ne glede na razlog spremenimo brez vnaprejšnjega opozorila. Za kakršne koli posledice tovrstnih sprememb ne prevzemamo odgovornosti.

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
POKE Studio varuje zasebnost vseh uporabnikov spletnega mesta. O obiskovalcih spletne strani ne zbiramo in hranimo osebnih podatkov brez privolitve, ampak spremljamo aktivnosti z uporabo piškotkov. 

PIŠKOTKI
Piškotki so tekstovne datoteke, ki se z uporabo spletne strani zapisujejo na trdi disk in na ta način obiskovalci ne morejo biti identificirani. Z obiskom spletne strani, obiskovalci soglašajo z njihovo uporabo in zbiranjem neosebnih podatkov, kot so: kateri brskalnik uporabljate, preko katere naprave ste se povezali ipd. Te podatke lahko uporabimo za analizo z orodjem Google Analytics. Kadar koli jih lahko izbrišete ali preprečite njihovo namestitev z ustrezno programsko opremo.

Povezave do navodil za brisanje piškotkov v različnih brskalnikih:

KATERE OSEBNE PODATKE ZBIRAMO?
POKE Studio bo z vašimi osebnimi podatki ravnal s skrbnostjo in v skladu z novo zakonodajo (ZEKom-1). Vaše podatke bomo uporabljali zgolj v namene, za katere ste dali privolitev. 

 • Vaš e-naslov bomo uporabljali izključno za pošiljanje svojih e-novic.

 • Vaš e-naslov bomo uporabljali za pošiljanje e-novic do prejetja odjave od prejemanja.

 • Vašega e-naslova ne bomo posredovali tretjim osebam, razen pogodbenim partnerjem, če je to potrebno za izvedbo distribucije e-novic.

 • Vaš javni profil na Facebooku bomo z vašim dovoljenjem vključili v naše aktivnosti ciljanega oglaševanja na družbenem omrežju Facebook.

Kadarkoli lahko zahtevate:

 • Odjavo od prejemanja s klikom na povezavo v prejetem e-sporočilu. Ob odjavi bomo vaš e-naslov začasno premaknili v evidenco odjavljenih uporabnikov, kjer ga bomo zaradi preprečevanja napak in nenamernih prijav hranili še do največ 6 mesecev, nato pa ga trajno izbrisali.

 • Popravek svojih osebnih podatkov s posredovanjem pisne zahteve na naslov info@poke-studio.com.

 • Trajen izbris osebnih podatkov, ki jih hranimo o vas, s posredovanjem pisne zahteve na naslov info@poke-studio.com.

 • Izvoz in vpogled do osebnih podatkov, ki jih hranimo o vas, s posredovanjem pisne zahteve na naslov info@poke-studio.com.

Vaš elektronski naslov hranimo v storitvi za pošiljanje e-pošte MailChimp, podjetja The Rocket Science Group LLC. Podjetje The Rocket Science Group LLC s storitvijo Mailchimp spremlja uspešnost dostave poslanih e-sporočil z zbiranjem podatkov o odprtih sporočilih, klikih na povezave, e-poštnih odjemalcih in brskalnikih, približni lokaciji, IP-naslovu, prijavah in odjavah ter neuspešni dostavi e-sporočila. Ti podatki se hranijo največ 6 mesecev od odjave od prejemanja e-sporočil. Za več informacij o varovanju osebnih podatkov in pogojih uporabe podjetja The Rocket Science Group LLC kliknite tukaj in tukaj.
 
VPOGLED V PODATKE
Uporabnik oz. obiskovalec spletne strani poke-studio.com lahko kadarkoli zahteva vpogled v svoje podatke ali njihov izbris na naslov info@poke-studio.com. Zahteva bo obravnavana v roku 30 dni od datuma pošiljanja.
 

 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

Privacy policy

The owner of the website and domain www.poke-studio.com (hereinafter referred to as POKE Studio) is Poke studio d.o.o., Stenkova ulica 46, 5290 Sempeter pri Gorici (hereinafter referred to as POKE Studio d.o.o.).

POKE Studio d.o.o. is not responsible for any problems regarding the website poke-studio.com, possible errors in information and possible damage caused by the use of inaccurate information, gathered on the website. All content on website poke-studio.com belongs exclusively to POKE Studio d.o.o.  and its copying, distribution and any other use, without the written consent from POKE Studio do.o., is strictly prohibited.

We reserve the right to change any information on the website POKE Studio at any time, in any way and for any reason, without any warning. We do not take responsibility for any consequences of the mentioned changes.

piškotkov. 

PRIVACY POLICY

POKE Studio protects the privacy of our customers and site visitors. We do not gather and save any personal information without approval, but we track the activity by using cookies.

COOKIES

A cookie is a small text file that is downloaded on a hard drive when the user accesses the website and in that way prevents the visitors from being identified. By using the website the visitors agree to let us place cookies on their device and gather impersonal data such as: which search engine you use, with which device you are accessing the website, etc. This data can be used for analysis with Google Analytics. You can delete the cookies or prevent their installment with proper software.

How to delete cookies on different search engines?

 

WHICH PERSONAL DATA DO WE COLLECT?

POKE Studio will handle your personal data carefully and in accordance with the new law (ZEKom-1). Your data will only be used for the purposes you agree to. 

 • your e-mail address will exclusively be used to send our e-news

 • your e-mail address will be used for sending our e-news until we receive your cancellation

 • your e-mail address will not be passed on to third parties, except to our contract partners, when it is needed for the distribution of e-news

 • your public profile on Facebook will be connected to our activity of targeted advertising on Facebook

 

You can demand at any time:

 • to cancel subscription by clicking the link in the received e-mail. After cancelling subscription, we will temporarily move your personal data to the archive of unsubscribed users, where it will be stored for up to 6 months, to prevent any mistakes and unintended log-ons. After that period, it will be permanently deleted.

 • to change your personal data, we collected about you, by sending a written demand to info@poke-studio.com.

 • to permanently delete personal information we have of you, by sending a written demand to info@poke-studio.com

 • to export and to access the personal information we hold about you, by sending a written demand to info@poke-studio.com.

Your e-mail address is being held in the technical service for sending e-mails MailChimp from company The Rocket Science Group LLC. MailChimp uses this information to send and statistically evaluate the newsletter on our behalf. The company The Rocket Science Group LLC allows us to determine whether a newsletter message has been opened and which links have been clicked on, browser type and operating system, approximate location, IP address, log-ons and log-outs and unsuccessful delivery of an e-mail. This data is saved for up to 6 months after the unsubscription from e-news. For more information on protecting personal information and terms  and conditions of the company The Rocket Science Group LLC click here and here.

ACCESS TO PERSONAL INFORMATION

The visitor/ the visitor of the website poke-studio.com can demand to access or delete their personal information at any time on the e-mail address info@poke-studio.com. The demand will be examined within 30 days.